kitesurfles
logo

- Informatie kitesurflessen - Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

1.Buitensport: alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel indoor als outdoor; ook gemotoriseerd indien niet bedoeld als openbaar vervoer; ook met gebruik van vliegers en kitesurf materialen;

2.Arrangement: Door de ondernemer bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, en ook het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijf)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de ondernemer worden begeleid;

3.Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van(delen van) buitensport;

4.Activiteit: door Kitesurfschool Kitesurfles bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst.

5.Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) Kitesurfschool Kitesurfles worden begeleid;

6.Eendaags activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden, en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen;

7.Meerdaags activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur dan wel waarbij een overnachting is inbegrepen;

8.Eendaags arrangement: Een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen.

Meerdaags arrangement: Een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door een ondernemer worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.

10.Kitesurfschool Kitesurfles degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en of materialen aanbiedt; Vertegenwoordiger van Kitesurfschool Kitesurfles: degene die in naam van Kitesurfschool Kitesurfles optreedt;

11.Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Kitesurfschool Kitesurfles.

12.Deelnemer of cursist: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;

13.Overeenkomst: overeenkomst tussen Kitesurfschool Kitesurfles en de contractant en deelnemer met betrekking tot een arrangement of activiteit;

14. Reisovereenkomst: De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien Kitesurfschool Kitesurfles zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat en ook tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt;

15.Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de bestelling, reservering of activiteit; Bij een reservering geld hier tevens het aantal lessen dat door de deelnemer en / of contractant kan worden gereserveerd.

16.Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit

17. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit

18. Bestelling of boeking: De aanschaf van tegoed dat kan worden ingezet voor het volgen van een (meerdaagse) kitesurfcursuscursus, activiteit of nieuwe kitesurfset. Dit digitale tegoed is bij kitesurfschool kitesurfles geregistreerd in de vorm van een digitale Multi-purpose-voucher, welke inwisselbaar is voor het reserveren van kitesurflessen en/ of de aankoop van een nieuwe kitesurfset.

19. Reservering: Het doorgeven van beschikbaarheid voor het volgen van kitesurflessen, waarbij het tegoed van de multi purpose voucher (deels) wordt omgezet in ingeplande kitesurflessen. De reservering kan na of gelijktijdig plaatsvinden met het maken van een boeking.

20. Voucher: ook wel "digitaal tegoed" of "cadeaubon" dat ontstaat na het maken van een boeking op de website.

Artikel 2: Werkingssfeer

1.Deze algemene voorwaarden (hierna : Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door of namens Kitesurfschool Kitesurfles of neven handelsnamen zijn gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk en expliciet schriftelijk en wederzijds in de overeenkomst is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant en/ of deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Kitesurfschool Kitesurfles of het feitelijk deelnemen aan een activiteit, doen van een bestelling of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.

3.De toepasselijkheid van de door de contractant en/of deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen. Wanneer de voorwaarden van de contractant wettelijk gezien toch inzetbaar zijn dan prevaleren de algemene voorwaarden van Kitesurfschool Kitesurfles. Dit laat onverlet dat de contractant en Kitesurfschool Kitesurfles individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.

4. Kitesurfschool Kitesurfles is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als kitesurfschool kitesurfles deze schriftelijk of per e-mail heeft geaccepteerd.

5. Onder “schriftelijk” wordt in de Algemene voorwaarden mede verstaan per e-mail.

6: Per post dient correspondentie verstuurd te worden naar: van Brederodestraat 125, 2581TD Den Haag.

7: Per e-mail dienen mailverkeer verstuurd te worden naar info@kitesurfles.nl.

Artikel 3: Totstandkoming van het contract, bestelling en aankoop.

1. De contractant kan zijn bestelling maken via het reserveringsformulier of cadeaubonformulier op de website van kitesurfschool kitesurfles.

2. De contractant selecteert de waarde van de gewenste aankoop, welke recht geeft om voor die prijs de lessen te kunnen reserveren.

3. Na het doen van een bestelling via het reserveringsformulier of kadobonformulier is er een koopovereenkomst op afstand tot stand gekomen. De algemene voorwaarden zijn op deze aankoop van toepassing.

4. Na de bestelling ontvangst de contractant en/ of deelnemer een bevestigings-e-mail met alle gegevens die betrekking hebben op de bestelling. Door deze e-mail af te drukken en/of te bewaren, is de Koper in het bezit van een bewijs van zijn bestelling.

5. De betaling staat volledig los van de tot standkoming van de aankoop

Artikel 4: Korting en prijzen

1. De eventueel van toepassing zijnde korting is enkel van toepassing wanneer tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan.

2. Na het te laat betalen zal kitesurfschool kitesurfles de contractant en of deelnemer via een eerste betalingsherinnering in de gelegenheid stellen alsnog te betalen. Blijft de betaling uit, dan vervalt het recht op korting en zal het volledige lesgeld op basis van de losse lesprijs in rekening worden gebracht.

3. Bij boekingen met een minimaal aantal deelnemers geeft kitesurfschool kitesurfles in bepaalde gevallen korting. Deze korting vervalt wanneer niet er niet voor het minimaal gestelde deelnemers is betaald.

4. De kortingen op meerdaagse cursussen is enkel van toepassing bij het afnemen van het aantal lessen behorend bij de meerdaagse cursus. Wanneer er minder lessen worden afgenomen, geld de losse lesprijs zonder korting.

5. Aanbiedingen zijn niet te combineren met elkaar

6. Kortingen zijn niet van toepassing bij het gebruik van externe cadeaukaarten, cadeaubonnen of vouchers.

7. De kortingsacties op de website voor meerdaagse cursussen of lessen aan grotere groepen zijn wat geldigheid beperkt. Het staat kitesurfschool kitesurfles vrij eventuele acties te verlengen, afhankelijk van vraag en aanbod. De korting wordt hierbij gegeven ten opzichte van de losse lesprijs.

Artikel 5: Prijzen

1. Gedurende de geldigheid van de bestelling worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Er is geen btw-heffing van toepassing bij de bestelling, aangezien de hoogte pas vastgesteld kan worden nadat de bestelling is omgezet in een reservering of bestelling van een nieuwe kitesurfset.

3. de btw-heffing geschied per les op het moment dat deze hebben plaatsgevonden, of bij het leveren van de goederen.

4. Na afloop van de kitesurfles(sen) of bij bestelling van een nieuwe kitesurfset is het mogelijk een factuur met btw te ontvangen.

Artikel 6: Geldigheid en Tegoed

1. De direct bij ons gemaakte bestellingen hebben een geldigheidsdatum van 1 jaar nadat de aankoop tot stand is gekomen.

2. De geldigheid van de overeenkomst wordt in het geval van overmacht of niet te verhelpen situaties, verlengt met de periode dat de producten of diensten gedurende het seizoen niet geleverd konden worden.

3. Binnen de geldigheidsperiode van de bestelling zal kitesurfschool kitesurfles de diensten of goederen leven. Bij de lessen zal kitesurfschool kitesurfles je op basis van je eigen beschikbaarheid inplannen. De door ons te leveren bestelling bestaat dus uit de mogelijkheid om gedurende de geldigheid kitesurflessen in te plannen, of een nieuwe kitesurfset te bestellen.

4. Na het verstrijken van de geldigheidsdata is het niet meer mogelijk om eventueel niet afgeronde lessen te voltooien. Gedurende de geldigheid en na complete betaling zullen wij voor de kitesurflessen de cursisten inplannen, voldoende materialen hebben, locatie beschikbaar hebben, de cursist verzekeren voor WA en leraren beschikbaar hebben voor de ingeplande data. Voor de te leveren goederen zullen wij zorgen voor de mogelijkheid om de producten te kunnen bestellen.

5. Na een bestelling bij Kitesurfschool kitesurfles ontvangt de contractant een digitale multipurpose voucher in het reserveringssysteem van kitesurfschool kitesurfles, ter waarde van het bestelde bedrag. De waarde van dit digitale tegoed/ MPV voucher is gedurende de geldigheid en na volledige betaling, inwisselbaar voor het reserveren van één of meerdere kitesurflessen of het aanschaffen van een nieuwe kitesurfset.

6. Het tegoed staat digitaal bij kitesurfschool kitesurfles geregistreerd, en kan ten alle tijde worden opgevraagd.

7. Het tegoed kan in delen meerdere keren gedurende de geldigheidsduur worden gebruikt.

8. Bij het leveren van een kitesurfles of het leveren van een nieuwe kitesurfset zal kitesurfschool kitesurfles het tegoed van de multipurpose voucher, gebruiken als betaling en zal kitesurfschool kitesurfles de verschuldigde btw afdragen aan de belastingdienst.

9. Het resterend digitale tegoed kan gedurende de geldigheidsperiode worden gebruikt als tegoed voor de aanschaf van een nieuwe kitesurfset.

10. Het tegoed kan niet worden verlengd.

11. Wanneer er een korting van toepassing is op de reservering, is deze niet te combineren met andere (externe) cadeaukaarten.

Artikel 7: Communicatie

1. de deelnemer en contractant zijn zelf verantwoordelijk voor correct ingevoerde communicatiegegevens zoals e-mailadres, Gsm-nummer of fysiek adres.

2. De deelnemer en contractant zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de aan kitesurfschool kitesurfles aangeleverde contactgegevens

3. De deelnemer en contractant zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de Spam-box, voor het ontvangen van de digitale communicatie van kitesurfschool kitesurfles.

4. De deelnemer en contractant zijn zelf verantwoordelijk om voorafgaande de kitesurfles te controleren of deze wel of niet door kan gaan, door de e-mail te controleren, of de telefoon te checken op binnenkomende berichten.

5. Als de deelnemer of contractant geen bericht heeft ontvangen, dient deze contact op te nemen met kitesurfschool kitesurfles via telefoon of e-mail.

6. Het niet ontvangen van een bericht geeft geen recht op een wijziging van enige gestelde bepalingen in de algemene voorwaarden.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

1.De contractant en/of deelnemer dienen de betalingen vooraf in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door de onderneming, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd. De standaard betalingstermijn bedraagt 14 dagen bij zakelijke aankopen, bij particuliere aankopen dient de betaling binnen 7 dagen na de bestelling voldaan te zijn en uiterlijk 48 uur voorafgaande de eerste kitesurfles.

2. De betaling dient uiterlijk voorafgaande de eerste kitesurfles of ontvangst van de goederen te zijn voldaan.

3. Als de contractant en/of deelnemer, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Kitesurfschool Kitesurfles het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Kitesurfschool Kitesurfles op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4. Indien Kitesurfschool Kitesurfles op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer en/of contractant de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van Kitesurfschool Kitesurfles op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

5. De door Kitesurfschool Kitesurfles in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant en/of deelnemer, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die Kitesurfschool kitesurfles heeft gemaakt als gevolg van de niet-nakoming van de contractant komen voor rekening van de contractant en tevens indien van toepassing tevens de deelnemer. Als het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

6. Het recht van de contractant en/of deelnemer om zijn vorderingen op Kitesurfschool Kitesurfles te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij Kitesurfschool Kitesurfles in staat van faillissement geraakt.

7.De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden b. de contractant failliet is, of in surseance van betaling is c. de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden d. de contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

8. Als de contractant niet volledig betaalt, heeft Kitesurfschool Kitesurfles het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

9. Na de boeking of bestelling is de contractant gehouden aan het betalen van het volledige lesbedrag voor alle deelnemers, onverminderd het recht om het lesgeld op de deelnemers te kunnen verhalen. Eventuele bijkomende incassokosten kunnen hierbij in rekening worden gebracht bij de contractant.

10. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen van een Koper te annuleren of te weigeren als er een geschil is over het uitblijven van een betaling van een eerdere bestelling, of in het geval van een ernstig vermoeden van een frauduleuze bestelling.

11. Per overschrijving geld dat de betaling als betaald wordt aangemerkt na ontvangst van de betaling door kitesurfschool kitesurfles

12. Bij overschrijving dienen de namen van de contractant en deelnemers te worden aangegeven in de omschrijving

Artikel 9: Herroepingsrecht

1. De koop van goederen, vouchers en of diensten zijn tot 14 dagen na het maken van de bestelling te annuleren, volgens de regels voor kopen op afstand. Hierna is de bestelling definitief en zal kitesurfschool de contractant en deelnemer houden aan de aankoop. Gedurende de geldigheidsperiode van de boeking zorgt kitesurfschool kitesurfles dat het mogelijk is de lessen in te kunnen plannen en er een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering is afgesloten.

2. Het recht van ontbinding van de bestelling vervalt direct wanneer er een reservering heeft plaatsgevonden, door beschikbaarheid op te geven voor activiteiten en lessen, aangezien er dan middelen worden vrijgehouden en kosten worden gemaakt voor het inzetten van leraren, verzekering, faciliteiten, materiaal, marketingvergoedingen, dienstverlening rondom het plannen en het vrijhouden van capaciteit.

3. In het geval dat aan de voorwaarden van het herroepingsrecht is voldaan, zal kitesurfschool kitesurfles het betaalde bedrag binnen 14 dagen terugboeken op de rekening waarmee is betaald.

4. In het geval van restitutie na het volgen van enige lessen, geld het volgende: Op losse lessen zit nooit korting, enige korting op de kitesurflessen is enkel aanwezig bij geboekte cursussen. Bij het annuleren van een cursus, wordt bij de berekening van een eventueel resterend tegoed uitgegaan van de losse lesprijs.

5. De terugbetaling vindt plaats (zonder kosten voor de Koper) volgens de betaalmethode die is gebruikt voor de eerste transactie, tenzij de Koper voorafgaand uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere terugbetalingsmethode.

6. Na de uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper, vervalt het tegoed en kan deze niet langer worden gebruikt.

Artikel 10: Reserveren van de kitesurflessen.

1. Van half april tot half oktober is het mogelijk de lessen in te plannen.

2. Reserveer eenvoudig uw kitesurflessen door beschikbaarheid door te geven tijdens uw boeking. Op basis van deze beschikbaarheid en de beschikbaarheid van de kitesurfschool zal je zo vaak als mogelijk worden ingepland, inclusief reservedata. Kitesurfschool kitesurfles zal uiterlijk binnen 5 werkdagen contact  opnemen via de e-mail, met verdere informatie en lesrooster. Alle data die hierin staan, zijn definitief ingepland.

3. De avond voor de lesdag rond 20.00 uur bepaalt het weer of de kitesurfles van de dag erop door kan gaan. Is het weer goed voorspeld, dan verwachten we de deelnemers op het strand, worden de lessen geannuleerd dan schuift de les automatisch door naar de eerstvolgend ingeplande datum.

4. Ook na de aanmelding kan je eenvoudig nieuwe beschikbaarheid aan ons doorgeven door een email te sturen naar info@kitesurfles.nl waarin je specifiek aangeeft wanneer je beschikbaar bent voor de kitesurflessen. We zullen je dan zo snel mogelijk inplannen.

5. Het is mogelijk om tot uiterlijk 1 week voor de gewenste lesdatum beschikbaarheid door te geven, last minute aanvragen worden nadrukkelijk niet beantwoord, aangezien we voldoende tijd nodig hebben om de leraren te regelen en het rooster te maken.

6. De fair use policy van toepassing. we verwachten van onze cursisten dat zij hun beschikbaarheid gelijkmatig over de week en het seizoen verdelen. Het is voor ons onmogelijk iedereen enkel op zomerse dagen in het weekend in te plannen, in verband met de beschikbaarheid van instructeurs. Enkel in het weekend als beschikbaarheid kan maar is geheel op eigen risico, op drukke dagen krijgen cursisten met een evenredige beschikbaarheid altijd voorrang.

7.De lessen hoeven niet achter elkaar gevolgd te worden, je kunt je beschikbaarheid verspreid opgeven over het seizoen.  Voor het inplannen van de kitesurflessen zijn wij flexibel. Je kunt kitesurflessen volgen op data die jouw beste uitkomen, 7 dagen per week.

8. Je kan jezelf op doordeweekse dagen opgeven voor de ochtend (9.00), middag (13.00) of avond (17.00), in het weekend is het enkel mogelijk een voorkeur op te geven. Geef bij het reserveren zoveel een zo ruim mogelijke beschikbaarheid op zodat wij ook reservedata en tijden kunnen inplannen.

9. Het plannen van de lessen geschied op basis van beschikbaarheid van materiaal en leraren. Er is gedurende het seizoen meer dan voldoende beschikbaarheid om alle cursisten in te kunnen plannen. Zorg dat je op tijd en voldoende beschikbaarheid doorgeeft.

10. Als cursist ben je zelf verantwoordelijk voor het op tijd en het voldoende inplannen van de kitesurflessen, die vallen onder de gemaakte bestelling. Hou rekening met het eventueel uitvallen van (veel) kitesurflessen in verband met het weer, Plan dus voldoende reservedata in. Het ontbreken van wind is nooit een reden tot annulering.

Artikel 11: Doorgaan van de kitesurflessen.

1. De avond  voorafgaand de kitesurfles zullen rond 20 uur op basis van de weersvoorspelling definitief laten weten, waar en op welk tijdstip de eerder ingeplande kitesurfles zal plaatsvinden, dit doen wij per e-mail en/of sms.

2. Wanneer de kitesurfles doorgaat verwachten we de cursisten voor de les. Mocht de kitesurfles niet doorgaan, schuift deze automatisch door naar de eerstvolgend ingeplande datum. Hou hierbij rekening mee dat de eerstvolgend ingeplande reserve dag een lesdag wordt.

3. Mocht het weer op één van de ingeplande kitesurfles momenten ongunstig zijn, zullen we de kitesurfles eerst proberen te verplaatsen op een tijdstip dat de wind beter is, of naar één van de uitwijklocaties. Houdt er dus rekening mee dat de verzameltijd en locatie enigszins veranderd kan worden of de les helemaal verschoven kan worden naar een andere datum.

4. Voor Scheveningen geldt dat je er kunt kitesurfen met ZW, W, NW, N, NO-wind, met een stabiele windsnelheid tussen de 11 en 30 knopen zit. Wij zullen de omstandigheden via diverse websites goed in de gaten houden, en een inschatting maken of we een goede les kunnen geven. Kijk voor meer informatie over de windsnelheid op Windfinder.com.

Artikel 12: last minute annulering en voortijdig stoppen les

1. Hoewel we ons best doen zo om op basis van diverse weersvoorspellingen een inschatting te maken of de lessen door kunnen gaan, is het weer veranderlijk en relatief onvoorspelbaar. Het komt vaak voor dat de wind op de lesdag anders is dan eerder voorspeld. Wanneer de wind toch te ongunstig is zullen we z.s.m. contact met onze cursisten opnemen om de lessen af te gelasten. Hou er rekening mee dat dit voor niemand een prettig scenario is en een risico van het vak. Let op: Kitesurfles.nl is nooit verantwoordelijk voor de door jouw gemaakte reis en verblijfkosten.

2. Het kan voorkomen dat de praktijklessen voortijdig gestopt moeten worden, dit is een risico voor zowel de kitesurfschool als deelnemer. Bij privelessen en privegroepen worden de uren geteld. Bij groepslessen krijgen de deelnemers de keuze om de resterende lestijd te laten vervallen (nadeel voor de deelnemer) of tegen een vergoeding de volledige les opnieuw in te plannen, (voordeel voor de deelnemer). Het is bij groepslessen nadrukkelijk niet mogelijk om resterende halve lessen in te plannen.

Artikel 13: Verplichtingen van de contractant en deelnemers

1.De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door Kitesurfschool Kitesurfles gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.

2.Bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Als de deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is Kitesurfschool Kitesurfles niet aansprakelijk.

3. Kitesurfschool Kitesurfles houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

4. Alcohol en drugsgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.

5. Een overgroot deel van de door kitesurfschool kitesurfles georganiseerde activiteiten behoren tot de extreme risicosporten. De deelnemer en contractant dienen voldoende kennis te nemen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit(en).

6. De deelnemer en contractant dienen wat gezondheid betreft in staat te zijn deel te nemen aan de activiteit(en) zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen. De deelnemers en contractant dienen zelfstandig in zee te kunnen zwemmen.

7. Bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid van de contractant en deelnemer dienen vooraf de activiteit schriftelijk te worden aangegeven. Ook dienen bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid vooraf de activiteit(en)te worden gemeld aan de desbetreffende leraar, instructeur of begeleider.

8. De deelnemer en contractant dienen zorgvuldig en volgens instructie met de door kitesurfschool kitesurfles beschikbaar gestelde materialen om te gaan. Na afloop van de activiteit dienen de materialen schoon en volgens instructie te worden opgeborgen.

9. De deelnemer en contractant is te allen tijde verantwoordelijk voor het door de kitesurfschool beschikbaar gestelde materiaal. Wanneer er materialen kapotgaan zal de deelnemer en/of contractant de herstelkosten of vervangingskosten vergoeden. Tenzij de instructies van de desbetreffende leraar of begeleider correct zijn opgevolgd, en schade door zorgvuldigheid niet voorkomen had kunnen worden.

10. De minimale deelnemers eisen en kwalificaties voor het deelnemen aan de kitesurflessen zijn: Minimale leeftijd van 8 jaar, Zelfstandig kunnen zwemmen, minimale leeftijd van 8 jaar, goede gezondheid (zorg bij twijfel voor een doktersverklaring om de mogelijkheden te overleggen), minimaal WA verzekerd (met dekking voor kitesurfen).

11. deelname niet toegestaan onder invloed van Alcohol en/of drugs.

12. de deelnemer zal ten alle tijde correct gebruik maken van de ter beschikbaar gestelde beschermmaterialen, waaronder helm (vastgeklikt en afgesteld), reddingsvest en trapeze (goed afgesteld).

13. de deelnemer zal zorgen dat zij op het strand door de leraar of medecursist wordt vastgehouden aan het handvat achter op de trapeze, om ongelukken te voorkomen.

14. de deelnemer zal ten alle tijde zorgdragen dat het gebied waarin waar de kite kan crashen, vrij is van overige strandgangers en of kitesurfers.

15. de deelnemer zal ten alle tijde de instructies van de leraar opvolgen.

16. de deelnemer zal ten alle tijde zorgen dat de veiligheidssystemen van de kite in goed zijn vastgemaakt, waaronder een correct vastgemaakte veiligheidsleach.

17. de deelnemer accepteert dat het strand een gevaarlijke locatie is om te oefenen. Springen, slepen en spelen met de vlieger op het strand is nadrukkelijk niet toegestaan.

18. de deelnemer zorgt ten alle tijde dat hij niet verder de zee op kite dan hij kan zwemmen.

19. de deelnemer zorgt er ten alle tijde voor dat hij in het lesgebied blijft, en tijdig terugkeert richting het strand.

20. de deelnemer en contractant zijn verplicht de nodige maatregelen te nemen om de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 14: Zelf cancelen van ingeplande en/of gereserveerde lessen

1. Tot 48 uur voor de start van de ingeplande kitesurfles(sen) is kitesurfschool kitesurfles super flexibel en kan de deelnemer de kitesurfles kosteloos afmelden of verplaatsen. Het is voor de deelnemer en/of contractant mogelijk af te melden per e-mail: info@kitesurfles.nl. Kitesurfschool kitesurfles heeft dan nog de tijd om de wijzigingen te verwerken, en kunnen er andere cursisten ingepland te worden en hoeven er geen kosten gemaakt te worden.

2. Binnen 48 uur voor de start van de activiteiten is kitesurfschool kitesurfles extreem strikt, omdat we er dan kosten zijn gemaakt en er omzet kan worden mislopen. Bij annulering van de reservering minder dan 2 dagen maar meer dan 1 dag is dient de cursist 50% van de losse lesprijs te voldoen, of voor de mogelijkheid te kiezen de les te laten vervallen.

3. Bij annulering door de deelnemer of contractant minder dan 1 dag voorafgaande aan het plaatsvinden van de activiteit(en), is de contractant gehouden 100% van de waarde van de geplande kitesurfles aan kitesurfschool Kitesurfles te betalen.

4. Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 15: Tussentijdse beëindiging door Kitesurfschool Kitesurfles

1. Kitesurfschool Kitesurfles kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: Als de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Kitesurfschool Kitesurfles niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.

2. Kitesurfschool Kitesurfles kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden als de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan Kitesurfschool Kitesurfles en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met materiaal, natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.

3. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.

4. Indien Kitesurfschool Kitesurfles of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en ook dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.

5. De contractant en/of deelnemer blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 16: Wijziging van de overeenkomst

1. Als op verzoek van de contractant Kitesurfschool Kitesurfles overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft Kitesurfschool Kitesurfles het recht om extra kosten in rekening te brengen.

2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake als de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid of de deelnemer niet voldoet aan de in de algemene voorwaarde gestelde eisen.

3. Indien Kitesurfschool Kitesurfles overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Als de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan Kitesurfschool Kitesurfles te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van al betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van de activiteit.

4. Een deelnemer die verhinderd is om aan het activiteit deel te nemen kan zich na instemming van de contractant en Kitesurfschool Kitesurfles door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden: a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden, b. het verzoek tot in de plaats stelling dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de activiteit schriftelijk of per e-mail bij Kitesurfschool Kitesurfles te worden ingediend, c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaats stelling, d. het niveau van de plaatsvervanger is op gelijk niveau, zodat de planning blijft kloppen.

5. De deelnemer en/ of contractant heeft de mogelijkheid om de bestelling om te zetten voor een hogere waarde dan de aankoopwaarde, door het prijsverschil bij te betalen.

Artikel 17: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

1. Kitesurfschool Kitesurfles heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en/of niet te verhelpen of te vermijden zijn, zonder tot enige schadevergoeding of tegemoetkoming gehouden te zijn. Voorbeelden hierbij zijn bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden, pandemieen, mobilisatie, oproer, brand, transportmogelijkheden, inbeslagneming, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, verzuim van derden bij de toelevering en het verlenen van diensten.

2. Kitesurfschool Kitesurfles heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten indiende de lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van Kitesurfschool Kitesurfles hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.

3. Kitesurfschool Kitesurfles heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten als de weersomstandigheden de activiteit onmogelijk maken.

4. Als de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst door Kitesurfschool Kitesurfles worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

5. In geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en/of niet te verhelpen of te vermijden zijn, behoud Kitesurfschool kitesurfles het recht om de te dienstverlening te beperken tot hetgeen dat wel mogelijk is. Denk hierbij aan het ter beschikking stellen van materiaal, zonder tot enige schadevergoeding of tegemoetkoming gehouden te zijn.

Artikel 18: Klachten

1. Als de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, of niet tevreden is, dient hij deze bezwaren zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.

2. Als de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Kitesurfschool Kitesurfles.

3. De contractant begrijpt en accepteert dat het plaatsen van een slechte review of beoordeling een enorme financiële impact kan hebben op kitesurfschool kitesurfles.

4. Beide partijen hebben een inspanningsverplichting om eventuele klachten of tekortkomingen op de eerste mogelijkheid te melden en op te lossen.

5. De contractant en/ of deelnemer zal alvorens het openbaar maken van eventuele klachten deze eerst kenbaar maken bij kitesurfschool kitesurfles, zodat zij in de mogelijkheid gesteld wordt een passende oplossing te vinden, zodat een goed beeld ontstaat van de dienstverlening van kitesurfschool kitesurfles.

6. Wanneer de contractant het nalaat kitesurfschool kitesurfles in de gelegenheid te stellen een passende oplossing te zoeken, accepteert zij een direct opeisbare schadevergoeding van 10.000,- euro en een vermeerdering van 500,- per dag dat de schadelijke uitingen voortduren. Onverminderd het recht om door een onafhankelijk marketing expert de daadwerkelijke schade te laten bepalen, en de daadwerkelijke kosten te verhalen.

7. Wanneer de contractant binnen de termijn van 2 dagen de schadelijke review heeft verwijderd, zal kitesurfschool kitesurfles alsnog een passende oplossing zoeken, en vervalt de opeisbare schadevergoeding. Beide partijen zien hierna nadrukkelijk af van het recht om nog verdere negatieve uitingen te maken.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van kitesurfschool kitesurfles voorafgaande, tijdens of na afloop van de kitesurflessen, is beperkt tot het herleveren van de desbetreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom van het aangeschafte product of afgenomen losse les.

2. Kitesurfschool Kitesurfles sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die bij de wet niet dwingend is geregeld.

3. Kitesurfschool Kitesurfles, is ook ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de contractant is gebaseerd, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Onder vervolgschade is in ieder geval is begrepen, maar niet beperkt is tot gederfde winst en inkomen, geleden verliezen en gemaakte kosten, en ook gemiste opdrachten, gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of – stagnatie en/of schade als gevolg van verloren werk- en/of reistijd, voor zover die bij wet niet dwingend is geregeld.

4. Kitesurfschool Kitesurfles is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

5. De contractant en indien van toepassing ook de deelnemer is tegenover Kitesurfschool Kitesurfles aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.

6. Kitesurfschool Kitesurfles verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen.

7. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

8. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of de weersomstandigheden geschikt zij om de desbetreffende activiteiten te beoefenen.

9. Kitesurfschool Kitesurfles beschikt niet over faciliteiten voor de opslag van persoonlijke goederen. De aansprakelijkheid voor het verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de deelnemer, ongeacht waar de activiteiten plaatsvinden is beperkt tot 1,- Euro.

10. De aansprakelijkheid van Kietsurfschool Kitesurfles, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot maximaal het betaalde factuurbedrag dat door de contractant is betaald.

11. Kitesurfschool kitesurfles is niet verplicht rechten onder enige door haar afgesloten verzekering geldend te maken, als zij door de Cursist aansprakelijk wordt gehouden.

12. Kitesurfschool Kitesurfles bedingt alle wettelijke en contractuele rechten en verweren, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

13. Kitesurfschool Kitesurfles mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen. De bepalingen uit de algemene voorwaarden zijn ook op deze derden van toepassing.

14. Kitesurfschool kitesurfles is nooit verantwoordelijk voor eventuele gemaakte reis en verblijfkosten, bij bijvoorbeeld geannuleerde lessen.

Artikel 20: Eigendomsbehoud

1. Bij aankoop van geleverde artikelen gaat het eigendom pas over als de contractant of deelnemer het volledige verschuldigde bedrag betaald heeft.

Artikel 21: Verzekering

1. Kitesurfschool kitesurfles is in het bezit van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met dekking voor kitesurfen voor bedragen die ruimschoots voldoende zijn voor het geven van kitesurflessen.

2. De deelnemer wordt echter verzocht om te controleren of zijn persoonlijke WA-verzekering dekking biedt voor kitesurfen. Een kitesurfvlieger wordt bij veel verzekeraars gezien als luchtvaartuig, waarbij deze expliciet zijn uitgesloten. Een rechter bepaald uiteindelijk of de kitesurfschool aansprakelijk is, wanneer dit niet het geval is zal de verzekering geen dekking bieden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de cursist aansprakelijk is maar de leraar en kitesurfschool niet.

3. De Begunstigde wordt erop gewezen dat de levering van de Diensten onder goede veiligheidsvoorwaarden hem niet vrijstelt de elementaire voorzorgsmaatregelen voor sportactiviteiten na te leven, met name die onder de ‘risicogroep’ vallen.

5. Het is vereist om zelf een aanvullende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te nemen voor kitesurfen. Je kan hiervoor terecht bij de Ikoint.com, Funsportpolis en Sportzeker.

Artikel 22: Wet- en regelgeving

1. Kitesurfschool Kitesurfles zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.

2. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.

3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kitesurfschool kitesurfles en de contractant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23: Diversen

1. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Kitesurfschool Kitesurfles of nevenhandelsnamen deze voorwaarden eventueel soepel toepast.

2. Als u één of meer bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kitesurfschool Kitesurfles.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door kitesurfschool kitesurfles vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

3. In het geval dat een van deze bepalingen ongeldig of ongeschreven zou worden verklaard, kan de geldigheid van de andere bepalingen niet in twijfel worden getrokken.

4. Kitesurfschool Kitesurfles mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) en/of diensten gebruikmaken van derden.

5. Het feit dat kitesurfschool kitesurfles zich op een bepaald moment niet beroept op een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden, kan niet worden geďnterpreteerd als een verklaring van afstand van het Bedrijf om zich op een later tijdstip op een van deze voorwaarden te beroepen.

Artikel 24: privacy

1. De door Consument verstrekte gegevens worden opgenomen in het kitesurfschool kitesurfles Consumentenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het Consumentenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

Artikel 25: Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, reserveringen, diensten, activiteiten, reizen, verkoop waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

3.Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en/ of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Den-Haag met dien verstande dat kitesurfschool kitesurfles ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument voor te leggen.

Artikel 25: Identiteit van de onderneming

Naam van de onderneming:

Kitesurfschool kitesurfles

Postadres:

Van Brederodestraat 125

2581TD Den Haag

contactgegevens

Tel: 0031-620234234

E-mail: info@kitesurfles.nl

bezoekadres:

prins willemstraat 41, 2584HT, Den Haag

beschikbaarheid:

maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17.00

KvK-nummer: 57921032 Btw-identificatienummer: NL001849673B59